Adatkezelési tájékoztató

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

Tartalomjegyzék

1.         Adatkezelő megnevezése és elérhetőségei

2.         Tájékoztató tartalma és célja

3.         Az adatkezelés elsődleges alapjául szolgáló jogszabályok

4.         Adatkezelési Tájékoztató módosítása

5.         Felhasználók köre, kiskorú felhasználók

6.         Kiskorú Felhasználókra vonatkozó speciális rendelkezések

7.         Hogyan fogadja el és mit jelent, ha Ön elfogadja az Adatkezelési Tájékoztatót

8.         Technikai adatok tárolása

9.         Adatkezelések

10.       Az adatokhoz való hozzáférés, adatbiztonsági intézkedések

11.       Adattovábbítás

12.       Anonim felhasználó-azonosító (cookie) elhelyezése

13.       Felhasználók jogai, jogérvényesítési lehetőségek

14.       Hatályos jog, egyéb rendelkezések

 

 

1.       ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE ÉS ELÉRHETŐSÉGEI

Cégnév: Rush Design Kft.

Székhely: 1025 Budapest, Vérhalom utca 20.

Cégjegyzékszáma: Cg. 13 09 105172

Nyilvántartásba vette és nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Email cím: rush@rush-design.hu

Telefonszám: 06-20-9342078

Honlap:http://www.rush-design.hu

Adószám: 13583196-2-41

(a továbbiakban az Adatkezelő)

 

Adatfeldolgozók:

-            könyvelő - Mérleg Elem Kft. 1165 Budapest, Hunyadvár utca 41/a  Belányi Éva - eva@belanyi.hu

-            online számlázás Revolution Express 6.03

2.       TÁJÉKOZTATÓ TARTALMA ÉS CÉLJA

A jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban az Adatkezelési Tájékoztató) összefoglalja, hogy az Adatkezelő az általa üzemeltetett http://www.rush-design.hu címen elérhető weboldalak (a továbbiakban a Weboldal) felhasználóinak (a továbbiakban Felhasználó vagy Ön) személyes adatait hogyan és mire gyűjti, használja fel és hogyan védi. A jelen Adatkezelési Tájékoztatómagyar nyelven íródott és csak természetes személyek személyes adatainak kezelésére terjed ki.

 

Az Adatkezelési Tájékoztató meghatározza:

-            az Adatkezelő személyét,

-            az Ön Adatkezelő által kezelt személyes adatainak körét,

-            az adatok kezelésének jogalapját,

-            az adatkezelés módját (ide értve az Adatkezelő általi hozzáférést, illetve a harmadik személyeknek történő adattovábbítást és átadást is),

-            az adatkezelés célját,

-            az adatkezelés idejét, továbbá

-            az adatvédelem és az adatbiztonság követelményeit és

-            a Felhasználói jogérvényesítés módjait.

3.       AZ ADATKEZELÉS ELSŐDLEGES ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ JOGSZABÁLYOK

 

-            AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (Általános adatvédelmi rendelet vagy GDPR) – jelen tájékoztatás annak 13. cikke alapján történik

-            Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotörvény)

-            2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről („Eker törvény”)

4.       ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ MÓDOSÍTÁSA

Az Adatkezelő a jelen Adatkezelési Tájékoztatót egyoldalúan módosíthatja. A mindenkori aktuális Adatkezelési Tájékoztatót a Weboldalon tesszük elérhetővé. Önnek ahhoz, hogy a módosításról tudomást szerezzen és át tudja tekinteni azt, rendelkeznie kell internet hozzáféréssel és a Weboldalt rendszeresen ellenőriznie kell.

5.       FELHASZNÁLÓK KÖRE, KISKORÚ FELHASZNÁLÓK

Regisztrált felhasználó: A Felhasználó a Weboldalon kitölt olyan űrlapot, melyen személyes adatait kell kötelezően megadni (a továbbiakban„Regisztráció).

 

Szolgáltatást megrendelő felhasználó: A Felhasználó az  Adatkezelővel szolgáltatási szerződést kötött vagy szándékozni köt (a továbbiakban Megrendelés). Ön a Megrendeléssorán megadott személyes adatai alapján igénybe veheti az Adatkezelő által a Weboldalon nyújtott, a Weboldal használatát szabályozó általános felhasználási feltételek (ÁSZF) szerinti szolgáltatásokat (a továbbiakban Szolgáltatás).

 

Nem regisztrált felhasználó: Ha Ön a Weboldalon böngészik Megrendelés nélkül, az Önszemélyes adatainak a kezelésére is a jelen Adatkezelési Tájékoztató rendelkezései vonatkoznak.

 

Speciális szabályok a Megrendelés teljesítéséhez:

-            Önnek a Megrendelés során a szükséges adatokat meg kell adnia és

-            a szükséges adatok önkéntes megadásával kijelenti, hogy elolvasta, megismerte és megértette a jelen Adatkezelési Tájékoztatót, továbbá

-            magára nézve kötelezőnek kell elfogadta el a Weboldal ÁSZF-jét

-            Megrendelést csak akkor adhat le, ha Ön már betöltötte a 18. életévét.

6.       KISKORÚ FELHASZNÁLÓKRA VONATKOZÓ SPECIÁLIS RENDELKEZÉSEK

Gyermekeknek, kiskorúaknak

Ha kiskorú vagy, akkor mindig kérd a szülőd beleegyezését, ha például nevedet, telefonszámodat, vagy más személyes adatodat megadod a Weboldalon. Ha 14 év alatti gyermek vagy, akkor pedig ne add meg szülőd tudta nélkül semmilyen adatodat, pl. nevedet, email címedet, telefonszámodat, hanem kérd meg őt, hogy segítsen neked. Kérd meg arra is a szülődet, hogy az alábbi, szülőknek szóló sorokat olvassa el.

 

Szülőknek

Jelen Adatkezelési Tájékoztató elfogadása: A jelen Adatkezelési Tájékoztató elfogadásához a szülői felügyeletet gyakorló személy vagy törvényes képviselő (általában a szülője) belegyezése vagy jóváhagyása is szükséges. A jelen szakasz vonatkozik a cselekvőképességet a személyes adatok kezelése tekintetében korlátozó gondnokság alatt állókra is.

 

Megrendelés: Amennyiben a gyermek 18. életévét még nem töltötte be (vagy nem nagykorú és cselekvőképes), úgy nem adhat le Megrendelést, az Ő nevében a törvényes képviselője (általában a szülője) tudja a Megrendelést leadni. A jelen szakasz vonatkozik a cselekvőképességet korlátozó gondnokság alatt állókra is.

 

A fentiek miatt, ha a gyermek a 18. életévét még nem töltötte be vagy egyéb okból korlátozottan cselekvőképes, de a 14. életévét már betöltötte, akkor a Weboldal használatához a gyermek felett szülői felügyeleti jogot gyakorló személynek vagy törvényes képviselőjének az előzetes beleegyezése, illetve jóváhagyása szükséges bármilyen regisztrációhoz, megrendeléshez.  A jóváhagyás a gyermek felhasználói tevékenységéért történő teljes felelősségvállalást is magában foglalja. A jóváhagyást az Adatkezelőnek kell elküldeni az Adatkezelő elérhetőségei egyikére.

/Minta: ’Alulírott …, (törvényes képviselő neve) mint a … (14-18 év közötti felhasználó neve) törvényes képviselője ezúton beleegyezem és hozzájárulok ahhoz, hogy az általam képviselt a http://www  weboldalon személyes adataival regisztráljon, az Általános Szerződési Feltételek szerint nyújtott szolgáltatásokat igénybe vegye, elfogadja a weboldal Adatkezelési Tájékoztatójában részletezettek szerinti adatkezelést és a weboldalt használja.”

Dátum és aláírás:…’/

 

Amennyiben a gyermek 14 év alatti kiskorú, vagy cselekvőképességet teljesen korlátozó gondnokság alatt áll, úgy a Weboldalt önállóan nem használhatja – a nevében törvényes képviselője (általában a szülője) használhatja a Weboldalt és a Felhasználói tevékenységért is ő vállalja a felelősséget.

7.       HOGYAN FOGADJA EL ÉS MIT JELENT, HA ÖN ELFOGADJA AZ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓT

Amennyiben Ön használja a Weboldalt, ezzel megerősíti, hogy teljes körűen elolvasta, tartalmában megismerte és megértette a jelen Adatkezelési Tájékoztatót.

Amikor Ön úgy dönt, hogy Weboldalon lévő űrlapo(ko)n kitölti a kötelező adatokat és rákattint az Elküld (vagy azzal egyenértékű) gombra, ezzel Ön aktív cselekedettel elfogadja az Adatkezelőnek a jelen Adatkezelési Tájékoztató szerinti adatkezelését.

Amennyiben Ön nem ért egyet a fentiekkel, ne töltse ki személyes adataival az űrlapot, ne küdje el az űrlapot a megfelelő gomb megnyomásával és ne használja a Weboldalt!

Amennyiben Ön papír alapon, emailben, vagy egyéb módon ad le Megrendelést, akkor is fontos, hogy az adatait a jelen tájékoztatónak megfelelően kezeljük.

8.       TECHNIKAI ADATOK TÁROLÁSA

A Weboldal használata során Adatkezelő (illetőleg az adatfeldolgozó) technikai okokból automatikusan rögzíti a Felhasználó IP címét, az általa használt operációs rendszer és böngészőprogram típusát és más információkat (ugynevezett header infomációk). Ezen adatok naplózását a rendszer folyamatosan végzi, de nem kapcsolja össze a regisztráció során vagy a felhasználás során megadott adatokkal.

Adatkezelő rögzítheti azoknak a weboldalaknak az adatait, ahonnan a Felhasználó eljutott a Weboldalra, és azokat is, amelyeket a Weboldalról látogatott, valamint a látogatás idejét és időtartamát. Az érintett személyére, profiljára ezekből az adatokból nem lehet következtetni.

Weboldal látogatóinak számítógépét a rendszer egy ún. cookie-val azonosítja.

A technikai adatokat Adatkezelő kizárólag a Weboldal technikai üzemeltetése érdekében, valamint statisztikai célokra használja fel.

 

Látogatottság elemzés: A Felhasználók adataiból az általános és/vagy automatikus statisztikai módszerekkel készített kimutatásokat, elemzéseket Weboldalunk korlátlan ideig megőrzi. Ezen adatból semmilyen eljárással nem reprodukálható az adatközlő valamely személyes adata. A Weboldalon gyűjtött adatokat más forrásból származó semmilyen adattal nem kapcsoljuk össze.

9.       ADATKEZELÉSEK

Az alábbiakban arról olvashat, hogy mikor kérünk el vagy gyűjtünk Öntől személyes adatokat és azokat meddig és hogyan kezeljük.

 

Számlázáshoz kapcsolódó adatkezelés

Kinek az adatait kezeljük: Fizetési kötelezettséggel járó Szolgáltatásra Megrendelést leadó Felhasználók adatai.

 

Miért kezeljük ezeket az adatokat (adatkezelési cél):

A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatok nyilvántartása céljából.

 

Mi történik, ha nem adja meg az adatokat:

Az adatok megadása jogszabályi kötelezettségen alapul, azok megadása kötelező. Ha Ön nem adja meg ezeket az adatokat, nem tudjuk a Megrendelését feldolgozni.

 

Adatok törlése:

Ezeknek az adatoknak a törlése a törvényi határidő lejártával automatikus, a határidő lejárta előtt pedig nem lehetséges.

 

Milyen adatokat kezelünk: Név, cím, email cím.

 

Mi alapján kezeljük ezeket az adatokat (jogalap):

Az adatok kezelésének jogalapja az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése a számvitelről szóló jogszabály (2000. évi C. törvény 169. § (1)-(2)) alapján, GDPR 6. cikk (1) c) pontja.

 

Meddig kezeljük ezeket az adatokat (időtartam): A számla kiállításától számított 8 évig.

 

Kinek adjuk át ezeket az adatokat (adatátadás, továbbítás): Szerver és tárhely szolgáltató, könyvelő

 

Ügyfélszolgálati vagy panasz ügyintézéshez kapcsolódó adatkezelés

Kinek az adatait kezeljük: Ügyfélszolgálatot igénybe vevő (Pl. Szolgáltatás iránt érdeklődő) Felhasználók.

 

Miért kezeljük ezeket az adatokat (adatkezelési cél):

Az Ön és az ügyének beazonosítása, a panaszok, ügyek kivizsgálása, megoldása és a kapcsolódó eljárások céljából.

 

Mi történik, ha nem adja meg az adatokat:

Az adatok megadása jogszabályi kötelezettségen alapul, azok megadása kötelező a panasz felvételéhez. Ha Ön nem adja meg ezeket az adatokat, nem tudjuk felvenni a panaszát, vagy az ügyét intézni.

 

Adatok törlése:

Ezeknek az adatoknak a törlése a törvényi határidő lejártával automatikus, a határidő lejárta előtt pedig nem lehetséges.

 

Milyen adatokat kezelünk:

Név, cím, email cím, telefonszám.

 

Mi alapján kezeljük ezeket az adatokat (jogalap):

Az adatok kezelésének jogalapja az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése a Fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A § (7) bekezdése alapján, GDPR 6. cikk (1) c) pontja.

 

Meddig kezeljük ezeket az adatokat (időtartam): A bejelentéstől számított 5 évig.

 

Kinek adjuk át ezeket az adatokat (adatátadás, továbbítás): Szerver és tárhely szolgáltató

 

A Regisztrációhoz kapcsolódó adatkezelés

Kinek az adatait kezeljük: A Weboldal minden regisztráló Felhasználója.

 

Miért kezeljük ezeket az adatokat (adatkezelési cél):

- a Felhasználóinkat be tudjuk azonosítani

- kapcsolatot vehessünk fel és tarthassunk Önnel

(A megadott adatokat használjuk pl. a Regisztráció visszaigazolására, a Szolgáltatásokkal kapcsolatos információk küldésére, adatfrissítés céljából, illetve a Szolgáltatások részét képező rendszerüzenetek, a Szolgáltatással kapcsolatos emlékeztetők küldésére, vagy válaszok eljuttatására az Ön által kért információkra.)

 

Mi történik, ha nem adja meg az adatokat:

Ezen adatok megadása a Regisztráció minimális előfeltétele, ezért a Regisztrációhoz kötelező ezek megadása. Ha nem adja meg az adatokat, nem tud regisztrálni a Weboldalon.

 

Adatok törlése:

Kérése bármikor ingyenesen lehetséges, ha ezt az igényét a jelen Adatkezelési Tájékoztató legelején található az Adatkezelőre vonatkozó elérhetőségeken jelzi.

 

Milyen adatokat kezelünk: Név, email cím, telefonszám.

 

Mi alapján kezeljük ezeket az adatokat (jogalap):

Ön önkéntes hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez, GDPR 6. cikk (1) b) pontja.

 

Meddig kezeljük ezeket az adatokat (időtartam): A hozzájárulás visszavonásáig (Regisztráció törléséig).

 

Kinek adjuk át ezeket az adatokat (adatátadás, továbbítás): Szerver és tárhely szolgáltató

 

A GDPR szabályzást megelőzően regisztrált ügyfelekhez kapcsolódó adatkezelés

Kinek az adatait kezeljük: A GDPR szabályzást megelőzően Weboldalunkon regisztrált Felhasználók.

 

Miért kezeljük ezeket az adatokat (adatkezelési cél):

- a Felhasználóinkat be tudjuk azonosítani

- kapcsolatot vehessünk fel és tarthassunk Önnel

(A megadott adatokat használjuk pl. a Regisztráció visszaigazolására, hírlevél küldésre, a Szolgáltatásokkal kapcsolatos információk küldésére, adatfrissítés céljából, illetve a Szolgáltatások részét képező rendszerüzenetek, a Szolgáltatással kapcsolatos emlékeztetők küldésére, vagy válaszok eljuttatására az Ön által kért információkra.)

 

Mi történik, ha nem adja meg az adatokat:

Ezen adatok megadása a korábbi jogszabályoknak megfelelően célhoz kötött (pl. hírlevél regisztráció) és önkéntes volt, így az adatokkal már rendelkezünk.

 

Adatok törlése:

Kérése bármikor ingyenesen lehetséges, ha ezt az igényét a jelen Adatkezelési Tájékoztatólegelején található az Adatkezelőre vonatkozó elérhetőségeken jelzi.

 

Milyen adatokat kezelünk: Név, email cím, telefonszám.

 

Mi alapján kezeljük ezeket az adatokat (jogalap):

Az adatkezelés az adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, GDPR 6. cikk (1) f) pontja.

 

Meddig kezeljük ezeket az adatokat (időtartam): A hozzájárulás visszavonásáig (Regisztráció törléséig).

 

Kinek adjuk át ezeket az adatokat (adatátadás, továbbítás): Szerver és tárhely szolgáltató

 

Egyéb aktivitások a Weboldalon

Weboldalon az Adatkezelő bizonyos aktivitásokhoz a Felhasználók egyéb személyes adatát is kérheti (pl. nyereményjátékokhoz, promóciókhoz), azonban ezek megadása önkéntes, az Adatkezelő az adatkezelésről eseti tájékoztató formájában tájékoztatja a Felhasználókat, és a megadott személyes adatot csak a megjelölt célra, adott aktivitáshoz kapcsolódóan és az ahhoz szükséges időtartamban használja fel. Ezekre az adatkezelésekre is egyebekben a jelen Adatkezelési Tájékoztató az irányadó.

 

Közösségi vagy más megosztó weboldalak

Amennyiben a Felhasználó hozzájárul önkéntesen megadott adatainak egyéb weboldalakon való megosztásához is (pl. megosztás, lájkolás stb.), azzal egyúttal tudomásul veszi, hogy az egyéb weboldalakra azok saját adatvédelmi szabályzatai vonatkoznak, amelyekkel kapcsolatban az Adatkezelőt felelősség nem terheli.

10. AZ ADATOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS, ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

Az Adatkezelő az Általános adatvédelmi rendelet (GDPR) 32. cikkének megfelelően mindent megtesz annak érdekében, hogy gondoskodjon az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az általános adatvédelmi rendelet, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

 

Adatkezelő papír alapon és számítástechnikai eszközökkel tárolja a személyes adatokat, az Adatkezelő székhelyén, saját szerverein vagy adatfeldolgozók szerverein.

 

Az Adatkezelő a megfelelő szintű adatbiztonságot a következő módon garantálja:

-            biztonságos technikai környezetben tároljuk a Felhasználó adatait, azokat a nyilvánosság számára nem tesszük elérhetővé;

-            a Felhasználók adataihoz csak megfelelő azonosítás után férhetnek hozzá a jelen pontban alább megjelölt munkatársak, és csak ők;

-            a személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkező természetes személyek kizárólag az Adatkezelő utasításának megfelelően kezelhetik a személyes adatokat;

-            jogai gyakorlása előtt ellenőrizzük az érintettek (az Ön) személyazonosságát, ezzel is védve a személyes adatok biztonságát, hogy azok ne kerüljenek illetéktelenekhez;

-            a papír alapú dokumentumokat az Adatkezelő elzárva tartja, biztosítva ezzel, hogy csak az arra jogosult kapjon hozzáférést.

 

Az Ön Adatkezelő által kezelt személyes adataihoz az Adatkezelő szervezetén belül a következő beosztású személyek férhetnek hozzá a megfelelő belső szabályzatok szerint:

-            ügyvezető

-            szoftverfejlesztő

-            könyvelő

-            rendszergazda

-            stb. stb.

 

Adatokkal kapcsolatos incidens: Amennyiben az Ön adataival kapcsolatos incidens történik, az Adatkezelő a tudomásszerzés után mindent megtesz a kockázatok csökkentése érdekében. Amennyiben az Ön adataival kapcsolatos olyan esemény történik, ami az Adatkezelő (vagy az adatfeldolgozója) által megtett védelmi intézkedések ellenére valószínűsíthetően magas kockázattal jár az Ön jogaira és szabadságaira nézve, erről az eseményről késedelem nélkül ingyenesen tájékoztatjuk Önt és az illetékes hatóságot.

 

Linkek: Az Adatkezelő Weboldalán utalás, link található más szolgáltatók által fenntartott oldalakra (ideértve a bejelentkezési, megosztási lehetőségre mutató gombokat, logókat is), ahol az Adatkezelő semmilyen befolyással nem bír a személyes adatok kezelésével kapcsolatos gyakorlatra. Felhívjuk a Felhasználók figyelmét, hogy ha ilyen linkekre kattintanak, más szolgáltatók oldalaira kerülhetnek át. Ilyen esetekben javasoljuk, hogy mindenképpen olvassák el azoknak az oldalaknak a használatára érvényes adatkezelési szabályokat. Jelen Adatkezelési Tájékoztató csak az Adatkezelő által üzemeltetett Weboldalra érvényes. Amennyiben bármilyen adatát a Felhasználó más külső weboldalon módosítja, törli, az nem fogja érinteni az Adatkezelő általi adatkezelést, az ilyen módosításokat a Weboldalon is el kell végeznie.

11. ADATTOVÁBBÍTÁS

Adatfeldolgozók: Az Adatkezelő által kezelt adatok az Adatkezelő megbízása alapján adatfeldolgozóknak kerülnek átadásra.

Az adatfeldolgozók neve és elérhetősége a jelen dokumentum elején található meg

Az adatfeldolgozás, adatátadás vagy továbbítás célja: adatbázisban tárolás, számlázás.

 

Adatkezelő nem továbbít adatot harmadik ország felé.

12. ANONIM FELHASZNÁLÓ-AZONOSÍTÓ (COOKIE) ELHELYEZÉSE

Az anonim Felhasználó-azonosító (cookie) egy olyan egyedi - azonosításra, illetve profilinformációk tárolására alkalmas - jelsorozat, melyet a szolgáltatók a Felhasználószámítógépére helyeznek el. Fontos tudni, hogy az ilyen jelsorozat önmagában semmilyen módon nem képes a Felhasználót azonosítani, csak a Felhasználó számítógépének felismerésére alkalmas. Az internet hálózati világában a személyhez kötődő információkat, a testreszabott kiszolgálást csak akkor lehet biztosítani, ha a szolgáltatók egyedileg azonosítani tudják ügyfeleik szokásait, igényeit. Az anonim azonosításhoz azért fordulnak a szolgáltatók, hogy egyfelől többet tudhassanak meg az ügyfelek információhasználati szokásairól abból a célból, hogy tovább javíthassák szolgáltatásaik színvonalát, illetve testre szabási lehetőségeket kínálhassanak ügyfeleiknek.

 

Sütik (cookie-k) letiltása: Amennyiben a Felhasználó nem szeretné, hogy ilyen azonosító jel kerüljön a számítógépére, módja van a böngészőjét úgy beállítani, hogy az ne engedje meg az egyedi azonosító jel elhelyezését, vagy csak bizonyos egyedi azonosítók elhelyezését engedje meg, ilyen esetben azonban lehetséges, hogy egyes Szolgáltatásokat nem, vagy nem olyan formában ér majd el a Felhasználó, mintha engedélyezte volna az azonosítók elhelyezését.

 

Sütik (cookie-k) törlése: Minden böngésző program lehetővé teszi a korábban tárolt sütik törlését, így Ön bármely időpontban ezt a törlést megteheti. Ennek megvalósításához kérjük olvassa el a használt böngésző útmutatóját. Törlés esetén azonban lehetséges, hogy egyes Szolgáltatásokat nem, vagy nem olyan formában ér majd el a Felhasználó, mint azt korábban megszokta.

 

Weboldalainkon a cookie-k segítségével tartja nyilván

-            a megjelenítési beállításokat, pl.: a betűméret beállításokat, nyelv használat;

-            Ön nyugtázta-e, hogy elolvasta a Weboldal cookie figyelmeztetését;

-            egyedi programfutási azonosítót (ún. session ID)

-            milyen termékeket tett a bevásárlókosarába;

Ezeket az adatokat kizárólag belső és statisztikai célokból rögzítjük, harmadik fél számára nem adjuk át, valamint nem használjuk azonosításra, profilalkotásra.

 

Weboldalaink a következő cookie-kat használhatja:

 

Átmeneti, a működéshez szigorúan szükséges cookie-k: ezek az ideiglenes adatok a böngészés végéig kerülnek csak tárolásra a cookie file-ban. Ezek elengedhetetlenek a honlapunkkal kapcsolatos egyes funkciók megfelelő működéséhez.

 

A felhasználói élmény javítását szolgáló cookie-k: információkat gyűjtenek a FelhasználóWeboldal használatáról, például, hogy mely oldalakat látogatja leggyakrabban. Ezek a cookie-k nem gyűjtenek a látogatót azonosító információkat, vagyis teljesen általános, névtelen információkkal dolgoznak. Az ezekből nyert adatokat a Weboldal teljesítményének javítására használjuk. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.

 

Harmadik féltől kapott cookie-k:

– Google Analytics

_utma; _utmb; _utmv; _utmz; _utmx: Ezek a cookie-k név nélküli adatokat gyűjtenek arról, hogyan használják a látogatók a Weboldalunkat. Számunkra a Felhasználó személyének beazonosítása nem lehetséges. További információ: http://www.google.hu/intl/hu/policies/privacy/

 

– közösségi oldalak (Facebook.com, Twitter.com, accounts.google.com)

Weboldalunk tartalmát megoszthatja ismerőseivel a közösségi oldalakon. Ezek a szolgáltatások olyan cookie-kat hagyhatnak a számítógépén, amelyek felett nincs ellenőrzésünk. Számunkra a Felhasználó személyének beazonosítása nem lehetséges.

 

– hirdetési oldalak (Google Adwords, Facebook)

Weboldalaink hirdetési oldalak remarketing követő kódjait használja. A remarketing kód cookie-kat használ, a látogatók megcímkézéséhez. Így Weboldalunk meglátogatása után külső szolgáltatók, közöttük a Google és Facebook, internetes webhelyeiken hirdetéseket jeleníthetnek meg, ezek az ún. érdeklődés alapú hirdetések. A Weboldal Felhasználóinak lehetősége van letiltani ezeket a cookie-kat. Számunkra a felhasználó személyének beazonosítása nem lehetséges. A Weboldal ún. konverziókövetést használ a Google Adwords hirdetések hatékonyságának mérésére. A konverziókövető cookie csak korlátozott ideig létezik, elfogadása nem kötelező, semmilyen személyes információt nem rögzít és nem használ.

13. FELHASZNÁLÓK JOGAI, JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

Ön a következőket kérheti az Adatkezelő által kezelt személyes adataival kapcsolatban (alább részletesen kifejtve egyenként):

-            hozzáférhet az általunk kezelt adataihoz

-            helyesbítést kérhet

-            kérheti az adatai törlését

-            kérheti az adatkezelés korlátozását

-            hordozhatja az általunk kezelt adatokat

-            tiltakozhat az adatok kezelése ellen

 

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt a kérelme nyomán hozott intézkedésekről, vagy az intézkedés elmaradásának okairól. Ha a kérelem összetett, vagy nagy számú kérelem érkezik, a határidő további egy hónappal meghosszabbítható. A tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton adjuk meg. A tájékoztatás és az intézkedés díjmentes, kivéve az egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó kéréseket. Ezekben az esetekben 10.000 Ft adminisztrációs díjat számolunk fel, vagy megtagadjuk a kért intézkedést. A kérelem kapcsán a személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információkat kérhetünk Öntől. Az Ön - általunk kezelt - személyes adatainak másolata első esetben ingyenes, a további másolatokért az adminisztratív költségekkel megegyező díjat kérünk.

Az intézkedésünkkel kapcsolatban Ön panaszt nyújthat be a felügyeleti hatóságnál, illetve élhet bírósági jogorvoslati jogával is.

 

Ön a következő információkhoz férhet hozzá az Ön személyes adatainak kezelésével kapcsolatban:

-            milyen adatokat kezelünk Öntől;

-            milyen célból kezeljük az Ön adatait;

-            meddig kezeljük az adatokat;

-            kik kapták meg vagy fogják megkapni az Ön személyes adatait;

-            ha nem nekünk adta meg az adatait, akkor kitől kaptuk meg őket;

-            az Ön jogai és jogorvoslati lehetősége az adatkezeléssel kapcsolatban.

 

HelyesbítésÖn jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a vonatkozó pontatlan személyes adatokat, vagy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését.

 

TörlésÖn kérheti az Adatkezelőtől a személyes adatainak törlését, ha

-            a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük vagy kezeltük;

-            Ön visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

-            Ön tiltakozik az adatkezelések ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

-            a személyes adatokat jogellenesen kezeltük;

-            a jogszabályi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell az adatokat.

 

Elfeledtetés: Ha a fentiek értelmében Ön kérheti az adatainak törlését, és az Ön személyes adatát átadtuk vagy nyilvánosságra hoztuk, akkor megtesszük a tőlünk elvárható intézkedéseket annak érdekében, hogy tájékoztassuk az adatokat kezelő más adatkezelőket arról, hogy Ön kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

Felhívjuk figyelmét, hogy nem tudjuk teljesíteni törlési kérelmét, ha jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükségesek az adatok, vagy ezzel korlátoznánk a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jogot, vagy a ránk vonatkozó jogszabályi kötelezettség (illetve közérdek, tudományos, kutatási vagy statisztikai cél) a törlési kéréssel ellentétes kötelezettséget ír elő számunkra.

 

Korlátozás: A korlátozás azt jelenti, hogy az ilyen személyes adatokat csak tárolhatjuk, illetve csak az Ön hozzájárulásával kezelhetjük (kivéve a jogi igények előterjesztését, érvényesítését vagy védelmét, más személyek jogainak védelmét vagy a fontos közérdeket). Ön jogosult kérni az adatai kezelésének korlátozását, ha

-            Ön szerint nem pontosak az adatok, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely alatt ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát

-            az adatkezelés jogellenes, azonban Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását

-            nekünk már nincs szükségünk a személyes adatokra, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez

-            ha Ön tiltakozik az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a mi jogos indokaink elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben

 

A helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról mindazokat tájékoztatjuk, akikkel közöltük a személyes adatokat, kivéve, ha ez lehetetlen vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az ilyen címzettek listáját Ön -kérésére- megkaphatja.

 

Adatok hordozhatóságaÖnnek joga van arra, hogy a mi rendelkezésünkre bocsátott személyes adatait hordozhatóan (fájl formátumban) megkapja, illetve, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, ha az adatkezelés az Ön hozzájárulásán, vagy szerződés teljesítésén alapul és automatizált módon történik. A hordozás nem sértheti mások jogait és szabadságait, vagy a törléshez (elfeledtetéshez) való jogot.

Ön kérheti azt is, hogy az Adatkezelő a személyes adatokat közvetlenül továbbítsa az új szolgáltatónak, ha ez technikailag megvalósítható.

 

TiltakozásÖn minden olyan adatkezelés okán tiltakozhat, amely az Adatkezelő jogos érdeke (vagy közérdek) alapján történik. Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, mi pedig a tiltakozás után nem kezelhetjük tovább az adatokat.

 

Jogérvényesítés:

Felhasználó jogérvényesítése az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR), valamint a Polgári Törvénykönyv (Ptk.) alapján lehetséges. A Felhasználó a jogainak megsértése esetén bírósághoz vagy panasszal a felügyeleti hatósághoz fordulhat.

 

Panaszt az Ön szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállam felügyeleti hatóságánál kell nyújthat be, ha Ön szerint a személyes adatok kezelése sérti az Általános Adatvédelmi Rendeletet.

 

A felügyeleti hatóság Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, melynek székhelye: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., honlapja: http://www.naih.hu, telefonszáma: +36 (1) 391-1400.

 

A felügyeleti hatóság Önre vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben, vagy, ha a hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja Önt a panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről, Ön bírósági jogorvoslatra jogosult. A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani.
Ha az Ön megítélése szerint a személyes adatait az Általános Adatvédelmi Rendeletnek nem megfelelő módon kezeltük és így megsértettük az Ön jogait, Ön bírósághoz fordulhat a jogsértés miatt. A bírósági eljárást általános szabályok szerint az Adatkezelő (vagy az adatfeldolgozó) tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani.

 

Ha Ön az Általános Adatvédelmi Rendelet megsértésének eredményeként kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az Adatkezelőtől (vagy az adatfeldolgozótól) kártérítésre jogosult. A bírósági eljárást általános szabályok szerint az Adatkezelő (vagy az adatfeldolgozó) tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani.

 

A bírósági út igénybevétele természetesen nem zárja ki esetlegesen egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslat igénybevételét.

 

A sérelemdíj megfizetése iránti, illetve a 30 millió forintot nem meghaladó vagyonjogi (pl. kártérítés iránti) perek a járásbíróság hatáskörébe tartoznak, a 30 millió forintot meghaladó vagyonjogi perek pedig a törvényszék hatáskörébe.

 

Az adatkezelő székhelye szerinti bíróság előtt indítható meg a per az általános szabályok szerint, azonban Ön, ha fogyasztónak minősül, választása szerint az Ön belföldi lakóhelye, ennek hiányában belföldi tartózkodási helye szerinti bíróság előtt is megindíthatja a pert. A felügyeleti hatóság elleni per esetén is megindíthatja Ön belföldi lakóhelye, ennek hiányában belföldi tartózkodási helye szerinti bíróság előtt a pert, vagy a szervszékhelye szerinti bíróság előtt is, az Ön választásának megfelelően.

14. HATÁLYOS JOG, EGYÉB RENDELKEZÉSEK

A jelen Adatkezelési Tájékoztatóra a magyar jog az irányadó. Amennyiben az Ön országa szerinti hatályos jogszabályok a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltaknál szigorúbb szabályokat rendelnek a felek részére, Ön köteles azoknak eleget tenni. Ön azonban tudomásul veszi és elfogadja, hogy az Adatkezelő felelősségét a jelen Adatkezelési Tájékoztatóra irányadó jog szerinti jogszabályok alapozzák meg, és felelősségét a vonatkozó jogszabályok és bírósági döntések alapján lehetséges legteljesebb mértékig kizárja a Felhasználó országa szerinti rendelkezések be nem tartásáért.

 

A jelen Adatkezelési Tájékoztatóban szereplő fejezetcímek csupán a tájékoztatást szolgálják, önmagukban nem elegendőek az adatkezelések megértéséhez.

 

Amennyiben olyan kérdése lenne, melyre a jelen Adatkezelési Tájékoztató nem nyújtott egyértelmű választ, kérjük, írja meg az Adatkezelő jelen dokumentum elején megadott e-mail címére.

 

 

Hatályos: 2018. június 23.

 

Utolsó módosítás:

Budapest, 2018. június 22.

Rush Design